banner

Brochure voor herindeling Haaren


Gemeente Haaren heeft een brochure laten maken met een vergelijk van voorzieningen in omliggende gemeenten, om inwoners te informeren over hun mogelijke toekomst.

De brochure en website (klik hier) hebben als doel inwoners te laten zien waar ze mogelijk straks aan toe zijn, als de gemeente gaat opsplitsen. De gemeente wil hiermee de inwoners voldoende informatie geven om die keuze goed te kunnen maken. Na de persbijeenkomst en reactie van de Belangengroep Toekomst Haaren, hebben wij onderstaande bericht verder voor u uitgewerkt:

Enorm belangrijk!

De brochure is er ook in website-vorm, u mag meedenken…

Een enorme hoeveelheid aan plussen en minnen, heeft zover wij gezien hebben nog geen cruciale informatie opgebracht om een keuze tot wel of niet herindelen te maken. Maar dat is wel de vraag die de gemeente binnenkort aan de inwoners wil voorleggen, en waarvoor deze brochure is samengesteld, iets wat ook de burgemeester van Haaren als erg belangrijk aanscherpt. We kunnen het mis hebben, misschien zijn er inwoners die een dergelijke keuze wel willen overlaten aan het aantal keren vuil ophalen of met welk ICT bedrijf de mailtjes van de gemeente worden verstuurd?? Wij zien dat belang niet.

Het is eenieder die bij dit proces betrokken is duidelijk dat er belangrijkere argumenten zijn die afgewogen moeten worden om een gemeente op te heffen en de inwoners bij een andere gemeente onder te brengen. Dat die argumenten er zijn mogen we aannemen, na de vele besluiten en voorbereidingen die de gemeenteraad van Haaren, de provincie en omliggende gemeenten al genomen hebben.

Hamvraag

De brochure gaat voorbij aan de hamvraag: Is de huidige organisatie van de Gemeente Haaren in staat voldoende bestuurskrachtig en toekomstbestendig te functioneren? Voldoet de Gemeente Haaren aan de criteria die de Provincie Brabant daar aan stelt? De gemeenteraad van Haaren heeft daar eerder zelf al over gezegd dat dit niet het geval is, immers is hun besluit tot opsplitsen niet zonder reden genomen, en is men daarbij ook zeker niet over één nacht ijs gegaan: Eerst is een fusie overwogen, daarvoor was geen draagvlak in de samenleving; vervolgens bleek uit raadpleging bij inwoners, de brede klankbordgroep, onderzoek Wagenaar Hoes, meerdere inwonersbijeenkomsten en een forum op de gemeentesite wel draagvlak voor opsplitsing; daarop is een raadsbesluit genomen.

De brochure en de bijbehorende vergelijkbare website moeten, zoals de burgemeester in haar voorwoord zegt, bijdragen aan een weloverwogen keuze. Wij denken dat u daartoe nog meer informatie nodig heeft…

Update na persgesprek

De brochure omvat praktische feitelijke informatie over gemeentelijke voorzieningen van die van Haaren en omliggende gemeenten. Over het functioneren of toekomst bestendig zijn van het gemeentebestuur, nu en in de toekomst, is niets onderzocht of inzichtelijk gemaakt. Dat dit voor inwoners cruciaal is om een goede afweging te maken, bleek ook tijdens het persgesprek. Eerder heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot opsplitsing, nadat een proces tot een ambtelijke fusie ongewenst werd bevonden. Nu men die keuze alsnog wil voorleggen aan de inwoners, is voor die keuze ook informatie nodig die het bestuurlijk en ambtelijk functioneren van de gemeente inzichtelijk maakt. Daarin schiet deze brochure tekort.

Bestuurskracht

Recent heeft de provincie besloten een bestuurskracht onderzoek in te stellen naar de Gemeente Haaren. Het is nodig om, als blijkt dat het gemeentebestuur onvoldoende functioneert, de regie over te kunnen nemen en in dit geval, op dit onderwerp, ook zonder instemming van de gemeente Haaren over te kunnen gaan tot een gemeentelijke herindeling. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Vanuit de Gemeente Haaren is nu het verzoek gericht aan de provincie, om ook een onderzoek te laten verrichten naar de bestuurskracht van de omliggende gemeenten. Ze willen dat onderzoek, als de provincie daar mee instemt, eveneens voorleggen aan de inwoners van Haaren, nog voor het referendum dat gepland staat in oktober.

Gemis

Los van de mooie en uitgebreide weergave van praktische zaken, en het ontbreken van informatie over toekomst bestendigheid van bestuurskracht, ontbreekt er in de brochure ook informatie zoals die eerder is opgehaald uit onder andere de klankbordgroep, diverse bijeenkomsten in de dorpskernen, verzamelde informatie door de belangengroep en het onderzoek door Wagenaar Hoes, alwaar al conclusies zijn getrokken.

Ook ontbreken er  niet-gesubsidieerde faciliteiten, die in sommige gemeenten door burgerinitiatieven zijn opgezet. Die voorzieningen zijn er dan wel, voorzien in behoefte, maar worden niet vernoemd en daarmee kan een verkeerd beeld ontstaan. Jammer, want juist daar waar burgerinitiatieven worden opgepakt en een sterke rol vervullen, bieden dergelijke voorzieningen een meerwaarde voor de leefomstandigheden.

Ook staan er onjuistheden of onvolledigheden in de brochure, die volgens de gemeente Haaren onafhankelijk is opgesteld en waarbij alle omliggende gemeenten kansen hebben gehad deze op juistheid te controleren. Mochten inwoners, organisaties of gemeenten dergelijke fouten tegen komen, kan men deze bekend maken en worden ze met dezelfde zorgvuldigheid beoordeeld en indien nodig gerectificeerd, zo is de toezegging.

Keuzes

Naast de keuze tot opsplitsen zal men in Haaren aan de inwoners vragen of deze zelfstandig willen blijven. Of dit een haalbare keuze is, zal sterk afhangen van het bestuurskracht onderzoek. Daarnaast erkent het college (burgemeester en wethouders) van Haaren dat die zelfstandigheid op zichzelf niet haalbaar is, als er niet ook op ambtelijk niveau veel samenwerking is met andere gemeenten.

Conclusie

Een brochure die veel tijd en geld heeft gekost en inwoners zeker niet voldoende informeert  om bij een volksraadpleging een wel overwogen keuze te maken. Met de vraag óf die keuze nog gemaakt moet worden, want de raad had eerder al uitgebreid in diverse vormen haar volksraadpleging gedaan. Moet dat toch alsnog, zoals de gemeenteraad wenst, dan is deze brochure een mooi en nuttig naslagwerk, mits aangevuld met informatie over onder andere bestuurlijke kwaliteiten, toekomstperspectief en een weergave van burgerkracht en burgerparticipatie. Tot slot zou de vraagstelling in het referendum aangepast mogen worden, want zelfstandig blijven is ons inziens iets anders dan ambtelijk samen werken of ambtelijk fuseren.

Delen: