banner

Belangengroep Haaren doet beklag bij gemeenteraad


De Belangengroep Toekomst Haaren doet haar beklag over de weg die de Gemeente Haaren inslaat rondom de voorbereidingen op het referendum over de toekomst van de gemeente. Onderstaande reacties en opmerkingen werden vandaag aan de raad en provincie verzonden:

Aan raadsleden Gemeente Haaren,

De informatiebrochure die de Gemeente Haaren heeft laten maken ziet er mooi en omvangrijk uit. Op zich ook wel handig zo’n overzicht. Vraag is echter of het beoogde doel – het informeren van de inwoners inzake een (toekomstige) opsplitsing van de gemeente – er mee gediend is. Het omvangrijke en kostbare document blijft natuurlijk een momentopname en zegt niets over de toekomst. De brochure laat ook niet zien wat het werkelijke kwaliteitsniveau van de voorzieningen in de gemeentes zijn en of deze goed onderhouden worden of juist teruglopen.

Tijdens de persconferentie is door het Haarense College sterk benadrukt dat de informatie een momentopname betreft. Dus feitelijk zegt het niets over de toekomstige gevolgen na de opsplitsing. Ook werd nogmaals benadrukt dat alle Haarense dorpen zeer verschillend van karakter zijn. De samenhang ontbreekt.

In de brochure wordt aangegeven dat de belangrijkste beleidsterreinen genoemd en meegenomen worden in de voorbeelden/beschouwingen. De belangengroep mist in de brochure het belangrijke profiel van een gezin van middelbare leeftijd waarvan de kinderen net het huis uit zijn of op kamers zitten. Dit betreft een hele grote groep inwoners. Daarnaast mist de Belangengroep een aantal belangrijke issues in het rapport:

  • Investeringen in en het niveau van het wegennet
  • Investeringen in en het niveau van de infrastructuur
  • Investeringen in en het niveau van algemene voorzieningen
  • Beleid ten aanzien van en investeringen in de bouw van (betaalbare) woningen

Het verzoek aan de Provincie om onderzoek te doen naar de bestuurskracht van de betrokken gemeenten, zonder daarvan de betrokken gemeenten vooraf over in te lichten, achten wij niet netjes. Bovendien onnodig, omdat de Provincie vorig jaar al concludeerde dat de buurgemeenten voldoende bestuurskracht bezitten. Opvallend is ook dat er volgens het College van Haaren kennelijk geen onderzoek gedaan hoeft te worden naar de bestuurskracht van Heusden en Tilburg.

T.a.v. de voorgestelde burgerraadpleging:

 • De keuze “geen voorkeur” gaat afleiden van de gekozen vraagstelling. Dit wordt bij geen enkele verkiezing gevraagd. 
 • In het Collegevoorstel staat dat er voor herindelen van de gemeente als geheel geen draagvlak is. Men gaat er aan voorbij dat er voor zelfstandig blijven ook geen draagvlak is (getuige ook de uitkomsten van alle uitgevoerde onderzoeken).
 • Men wil gaan voor GEEN uitsplitsing van de raadpleging per dorp. Dit is uiterst merkwaardig! Nu vragen naar de oriëntatie zou logisch, makkelijk en proces-versnellend zijn. 
 • Ook wil men inwoners de ruimte bieden om in een ander dorp te gaan stemmen. Dit is onlogisch en geeft geen goed beeld.
 • De Gemeenteraad en de wethouders hebben door al dit tijdrekken zichzelf kennelijk een mandaat gegeven tot 01-01-2022…. althans voor zover de verkiezingen in maart 2018 dit gaat toelaten.

Met vriendelijke groet,

Belangengroep Toekomst Haaren

Delen: