banner

Handelen Gemeente Haaren onacceptabel


Eerder deze week kwamen we na bevraging tot de ontdekking dat het Haarense gemeentebestuur een Plan van Aanpak, met daarin haar plannen om de inwoners te informeren over gevolgen van een gemeentelijke opsplitsing en herindeling, achteraf na afloop van een raadsvergadering onbesproken en zonder raadsbesluit toe heeft gevoegd  aan de verslaglegging van die raadsvergadering. Verschillende betrokkenen geven aan het Plan van Aanpak nu pas te kunnen lezen, en daarmee tijdens de betreffende raadsvergadering geen gelegenheid te hebben gehad hierover in te spreken of te reageren. Dit was hen wel beloofd.

De woordvoerder van de Gemeente Haaren geeft hierover aan: ‘Op 30 maart is het conceptplan besproken met alle raadsleden. De aanvullingen van de raadsleden zijn meegenomen in het plan dat op 18 april door het college (burgemeester en wethouders) is besproken. Tijdens de collegevergadering van 25 april is aangeven dat het plan van aanpak openbaar is.’ Duidelijk is hiermee dat het plan tijdens de raadsvergadering op 20 april nog niet openbaar beschikbaar was. Daardoor hebben inwoners geen gelegenheid gehad tot inspraak, en is het plan ook niet besproken, laat staan middels een raadsbesluit vastgesteld.

Het achteraf toevoegen van dit plan aan die raadsvergadering, lijkt procedureel onjuist. ‘Dit plan is gerelateerd aan een voorstel dat op 20 april in de raad aan de orde was, dus achtte de griffie het juist dit plan aan deze vergadering te koppelen.’ Volgens verschillende betrokkenen is juist die procedure onjuist. Nu het aan een raadsbesluit is gekoppeld kan de indruk ontstaan dat het daar is besproken en door de raad is goedgekeurd, hetgeen dus niet het geval is. Ook gaat men hiermee voorbij aan de gelegenheid tot inspraak van de inwoners.

Belangengroep Toekomst Haaren heeft voor dit alles geen goed woord over. In een persbericht geeft deze aan het handelen van de Gemeente Haaren onacceptabel te vinden en noemt het misleidend; het zou bewust zijn achter gehouden; inhoudelijk onvoldoende zijn en het handelen is volgens hen zeker niet in het belang van de inwoners. Volgens hen wil een ruime meerderheid van de inwoners snel overgaan tot de voorgenomen herindeling. Dit plan met kostbare onderzoeken zorgt volgens de belangengroep alleen maar voor vertraging.

Als de gemeente Haaren haar eerdere toezegging wil nakomen, en het Plan van Aanpak formeel door de raad wil laten goedkeuren, kan deze niet anders dan het plan los te koppelen van voornoemde vergadering en het onderwerp alsnog op de agenda te zetten.

Dit alles staat overigens nog los van de inhoudelijke waarde van het plan en ook het nut en de noodzaak van het plan is nog onduidelijk; immers is de Provincie Brabant een onderzoek gestart naar de bestuurskracht van deze gemeente en heeft deze aangegeven de gehele procedure te willen versnellen.

Delen: