banner

Acht voetbalvelden voor Trinitas Oisterwijk


Na de herindeling van sportpark Den Donk krijgt de fusieclub Trinitas acht voetbalvelden, waarvan twee met kunstgras.

In de politiek zijn nog niet alle politici het eens met deze investering. Te veel velden, hoge kosten en oneerlijke verdeling ten opzichte van andere clubs zijn argumenten die worden genoemd.

De realisatie zal zoals nu verwacht gefaseerd plaats vinden in de zomer s van 2019 en 2020, zodat de clubs tijdens de herinrichting hun competities kunnen blijven spelen.

Er zijn zo geeft de gemeente aan nog geen stappen gezet met financiële consequenties; wel is in oktober vorig jaar door de raad de randvoorwaarde aangegeven dat de fusieclub een plan ontwikkelt waarmee zij bijdraagt aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn het delen van het clubgebouw en de sportvelden met andere maatschappelijke instellingen en een sportaanbod creëren voor jeugdigen die vanwege het ontbreken van financiële middelen niet kunnen deelnemen aan sport.

Voor zowel de huidige herinrichting rondom het nieuwe zwembad, als de komende herinrichting van de sportvelden, is regelmatig afstemming met de gebruikers van het sportpark en andere belanghebbenden en belangenbehartigers, zoals de organisatie van Intents Festival, de scouting, de Duurzaamheidsvallei, het B-team en omwonenden.

Op 25 juni tussen 19.00 en 20.30 uur is er in de kantine van RKSV Oisterwijk een presentatie over de nieuwe sportaccommodatie, de plannen voor de openbare ruimte en kunt u een blik werpen op het schetsontwerp van de waterberging en de ligging van de nieuwe voetbalvelden.

Schetsontwerp nieuwe sportvelden