banner

Gemeente Oisterwijk onvoldoende gehandeld in vergunning Insaid


De vergunning voor het oprichten van een evenementenlocatie in het Insaid gebouw is door de bezwaarcommissie niet volledig goedgekeurd.

Een sfeerbeeld van eerdere feesten, zoals die ook in het Insaid gebouw gaan plaats vinden (Foto: Toby de Kort).

Het al vele jaren gedeeltelijk leegstaande bedrijfspand aan de Heusdensebaan, werd ingericht als locatie voor feesten en muziekevenementen. Er zijn diverse activiteiten gepland die reeds van start zijn gegaan.

Omwonenden hebben een uitgebreid bezwaar ingediend tegen deze aanpassing tot evenementenlocatie; door hen (en nu ook door de bezwaarcommissie) ook wel discotheek genoemd. Dit bezwaar is gedeeltelijk gegrond verklaard.

Samengevat in de conclusie:

‘De commissie komt alles overziend tot de conclusie dat aan het bestreden besluit een aantal gebreken kleven. Het vergunde gebruik is onvoldoende vastgelegd. Als gevolg daarvan zijn de gevolgen voor de leefomgeving niet goed in kaart gebracht en is sprake van een te groot risico op parkeer- en verkeersoverlast en geluidsoverlast. Daarnaast zitten enkele onverklaarbare discrepanties in de brandveiligheidsrapportages en is onvoldoende gemotiveerd of vergunningverlening zich wel verhoudt met het provinciaal uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen,’ aldus de bezwaarcommissie in haar rapport. ‘Dit is overigens geen volledige opsomming van alle geconstateerde gebreken.’

‘De gebreken kunnen naar het oordeel van de commissie worden hersteld door in elk geval een duidelijke afbakening en specificatie van het beoogde gebruik op te nemen in de beslissing op bezwaar. Ook kunnen de voorbereidings- en motiveringsgebreken in de bezwaarfase worden hersteld. Het college zal echter nog veel moeten doen om alle gebreken in de bezwaarfase te herstellen. Hoe dan ook moet het gebruik worden geborgd in voorschriften in de te nemen beslissing op bezwaar. Dat alleen is al een gedeeltelijke herroeping van het bestreden besluit.’

Ofwel, de afgegeven vergunning is volgens de bezwaarcommissie niet volledig juist, en dient volgens hen door het college (burgemeester en wethouders) herroepen te worden met aanvullingen en aanpassingen. Niet is gezegd dat de gemeente dit ook doet, die moet daar nog een besluit over nemen. Vervolgens kan ook de aanvrager, de eigenaar van de feestlocatie het daar al of niet mee eens zijn, en de bezwaarmakers kunnen nog een gang naar de rechter maken.

Delen: