banner

VVD beschuldigt belangengroep onterecht van fraude


Tom de Bok, voorzitter van de VVD in Haaren, heeft de Belangengroep Toekomst Haaren beschuldigd van fraude. Vanuit zijn functie als VVD voorzitter heeft hij in Haaren duidelijk politiek zijn weerwoord gegeven, en in een reactie aan HOS TV de waarde van Belangengroep Toekomst Haaren ter discussie gesteld. Zelf sprak hij afgelopen donderdag in Oisterwijk in als ‘inwoner’,  waarmee aldaar de indruk werd gewekt dat hij een ‘gewone’ inwoner van Haaren is, hetgeen overduidelijk niet het geval is.

Inspreker

In de notulen van de raadsvergadering in Oisterwijk, staat Dhr. De Bok aangemeld als ‘Inwoner uit Haaren’. Zijn inspraak was er op gericht een tegengeluid te geven. Volgens hem zouden de buurgemeenten teveel blind afgaan op de uitingen van de provincie. Te weinig is volgens hem gekeken naar de noodzaak tot opsplitsing en de wens van de inwoners.

Op de vraag van raadslid Jonkers (AB) of hij op persoonlijke titel sprak, of namens een bepaalde groep, was zijn antwoord: ‘Nee, Ik spreek namens de zwijgende meerderheid.’ Hoe deze inspreker weet dat het om een ‘meerderheid’ zou gaan, werd niet uitgelegd. Ook werd door de spreker geen inzicht geboden in zijn politieke achtergrond en zijn belang in deze kwestie.

Gezien de strekking van het standpunt van de VVD in Haaren, die duidelijk afwijkt van die van Oisterwijk, en de belangen die deze inspreker heeft in die gemeente, kan deze achtergrond wel degelijk van belang zijn. Volgens de griffie mag een politicus inspreken, ook als inwoner, maar was het wel beter geweest in openheid hier informatie over te geven. Het heeft volgens de griffie op de standpunten in de raad van Oisterwijk geen invloed gehad.

Fraude

In een opname van HOS TV uit Dhr. De Bok, als voorzitter van de VVD, een beschuldiging betreffende fraude richting de Belangengroep Toekomst Haaren. Die belangengroep zegt daarover: ‘De enquête uitslag van Belangengroep Toekomst Haaren was zeer duidelijk en de enquête zelf zeer zuiver. Ruim 95% van de geënquêteerden kiest voor opsplitsing en wil dat het dorp Haaren bij  Oisterwijk komt. De grote voorkeur van de inwoners is later nogmaals bevestigd in raadplegingen via dorpsbijeenkomsten, advies van een door de gemeente Haaren ingestelde Brede Klankbordgroep, een poll op de gemeentesite en blijkt zeer duidelijk uit het onderzoeksrapport van Wagenaar-Hoes.  Hoe durft iemand te stellen dat de massale voorkeur voor opsplitsen van de gemeente Haaren niet uit rapporten en raadplegingen zou blijken!’

Uit al deze informatie blijkt dat de enquête niet op zichzelf staat, en de voorgenomen besluitvorming niet enkel is gebaseerd op de cijfers van de belangengroep, maar dat met meerdere meetmomenten en vanuit meerdere onafhankelijke bronnen eerder een conclusie is getrokken, waaruit blijkt dat de inwoners overwegend voor opsplitsing zijn, en voor toevoegen van het Dorp Haaren bij Oisterwijk.

Vervolg

Dat ook de gemeenteraad van Haaren eerder overduidelijk voor een opsplitsing heeft gestemd mag duidelijk zijn: ‘In het rapport van Wagenaar-Hoes wordt Haaren geadviseerd om op te splitsen en de opsplitsing is helder verwoord in een door vier van de vijf Haarense Raadsfracties aangenomen motie. Alleen Progressief ’96 tekende niet mee, want die wou en wil zo spoedig mogelijk opsplitsen. Het wachten is nu op de Provincie die de opsplitsingsdatum  gaat opleggen. Want het Haarense College en de Raad hebben kennelijk zelf onvoldoende bestuurskracht. Om maar eens een actuele uitspraak te hanteren: het wordt tijd dat de Haarense politiek over hun schaduw heen stapt…’

Op social media zijn de reacties nog steeds overwegend voor opsplitsing en toevoegen van Haaren bij Oisterwijk, en dat liefst zo snel als mogelijk.

Lees meer in ons nieuwsoverzicht over Haaren bij Oisterwijk…

Delen: