banner

Reacties uitstel verkiezingen Oisterwijk


Twee ingezonden reacties over het voorgenomen opschuiven van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst twee inwoners,daarna voormalig wethouder en CDA’er Lambert van den Bosch:

DE DEMOCRATISCHE DICTATUUR IN OISTERWIJK

Het lijkt een contradictio in terminis, democratische dictatuur. Toch is dat de juiste omschrijving voor de bestuursvorm die Oisterwijk in zijn greep heeft. Dat is in de raadsvergadering van donderdag 16 maart 2017 weer eens pijnlijk duidelijk geworden tijdens het debat over de gemeentelijke herindeling waarbij de kern Haaren wordt opgenomen in de gemeente Oisterwijk.

Het College diende een voorstel in, waarbij voor de toehoorder duidelijk werd dat in dit voorstel wel een heel vreemde bestuurlijke beslissing werd voorgesteld. Het College van Oisterwijk heeft, om redenen die niet duidelijk worden, enorme haast om de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk te voegen. Waarom deze haast? Zeker als de inwoners van Haaren daar anders over denken.

Het College wil zelfs de gemeenteraadverkiezingen van 2018 daarvoor laten vervallen, zodat College en raad in de huidige samenstelling nog 2 jaar extra aanblijven als de herindeling per 1 januari 2020 ingaat. Een voorstel dat in strijd met de wet is. De wet, waar met name wethouder Verhoeven zo graag naar verwijst in termen als: “de wet schrijft het ons dwingend voor”. Welnu, de Kiesraad heeft op basis van de Kieswet besloten dat, bij gemeentelijke herindeling, een zittende raad niet langer dan één jaar haar termijn kan verlengen, omdat de burger bij de verkiezingen dit niet kon voorzien. Klare taal, conclusie duidelijk. De wet schrijft het u dwingend voor.

Maar nee, de gemeente wil -via de provincie- proberen een wetswijziging (!) te bepleiten bij de minister om een uitzondering te maken in het geval Oisterwijk/Haaren. Waarom?? Niemand kan dit uitleggen. Het is wel duidelijk dat College en coalitiepartijen weer eens de burger buiten spel willen zetten door de verkiezingen twee jaar te willen opschuiven. Het begint exemplarisch te worden voor dit bestuur.

Het is duidelijk dat College en coalitiepartijen de huidige Democratische Dictatuur willen handhaven. De coalitiepartijen hebben een absolute meerderheid in de raad, die te danken is aan het naar de VVD overgelopen CDA smaldeel, bestaande uit Anton van Tuyl en Con van Beckhoven. Er is het College en de coalitiepartijen veel aan gelegen dit zo lang mogelijk zo te houden.

PGB en PrO moeten dit met lede ogen aanzien. De coalitiepartijen torpederen echt alles wat deze partijen inbrengen, ongeacht de redelijkheid of inhoudelijkheid van hun voorstellen. Zelf als ze duidelijk maken dat de door burgemeester Janssen bepleitte figuur van schrappen van de reguliere verkiezingen van maart 2018 wettelijk (zie wet Arhi) helemaal niet kan, weet AB het bij monde van raadslid Jonkers nog zó te draaien, dat het plots een partijpolitiek argument is. Een absurde en onfatsoenlijke insinuatie.

Zou het een rol kunnen spelen dat Burgemeester Hans Janssen -opgegroeid in het land van Maas en Waal, tussen de fruitbomen – in een interview in de Maas en Waler al eens heeft laten weten graag burgemeester te willen worden van de fusiegemeente Maas en Waal, die er volgens hem onvermijdelijk komt. Dus enig daadkrachtig optreden nu, kan hem goed van pas komen. Zeker nu burgemeester Steenkamp van West Maas en Waal in 2017 stopt…….

Ziehier de democratie in ons arme Oisterwijk:
1. In het College zitten een burgemeester en wethouder, Sjef Verhoeven, die beiden geen binding hebben met Oisterwijk. Laten we het gewoon een eerlijk stellen. Ze wonen hier niet, willen dat ook niet, en de burgemeester wil eigenlijk graag burgemeester van ‘Maas en Waal’ worden. Zijn hart ligt hier niet (meer).
2. Wethouder Verhoeven. Een ervaren bestuurder en lid van een lokale partij in Goirle, die naar Oisterwijk is gehaald door VVD en AB in een tempo, dat het de meeste Oisterwijkers is ontgaan.
3. Twee coalitiepartijen die enigszins gemankeerd zijn. AB heeft een fractie onder het juk van Ruud van de Ven, die de meest vreemde taal gaat uitslaan als je hem zakelijk wijst op zijn tekortkomingen. De Kleine Koning, zullen we maar zeggen. Verder een slaafs volgende fractie zonder initiatief, kennis, visie of eigen mening. Wat Ruud doet is welgedaan en Ruud doet wat het College wil.
4. De VVD is afhankelijk van de CDA dissidenten, dus worden Anton van Tuyl en Con van Beckhoven gekoesterd. Alles voor de meerderheid. Waarom gaat de VVD mee in een voorstel dat volgens de wet niet kan? Hoewel mevrouw Spekle, evenals collega raadslid mevrouw Taapken, juriste is en de voorzitter van de VVD, de heer Beele, zelfs advocaat Bestuursrecht is, gaat mevr. Spekle met een stalen gezicht mee in de voorgestelde onwettige constructie. Motivering? Niets, holle frasen, het is duidelijk: het belang van College en coalitiepartijen gaat boven alles. Zelfs boven de wet.
Wij leven oprecht mee met Ruud van der Star, Carlo van Esch en hun fractiegenoten van PrO en PGB. Je moet wel heel erg in de democratie geloven én voor je kiezers staan als je in de Oisterwijkse Democratische Dictatuur wilt blijven functioneren.

Tot slot: nog één mededeling voor ‘portefeuillehouder’ Hans Janssen: als de constructie met uitstel van de verkiezingen van maart 2018 als serieuze optie op tafel komt, handelt u onwettig en met een verkeerde belangenafweging. U houdt weer geen rekening met de burger. Wij zullen ons , als kiesgerechtigde burgers, de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2018 niet laten afnemen.

Wees dan verzekerd van één feit: wij dagen u voor de bestuursrechter en zullen niet stoppen tot wij gelijk krijgen. Tot de Raad van State aan toe.

Han Koopmans

Jan van Doorn

Reactie CDA’er Lambert van den Bosch

Op de eerste plaats verwijs ik kortheidshalve naar de inspraak van Noël Suurmeijer (voorzitter van het CDA-bestuur Oisterwijk-Moergestel-Heukelom)  afgelopen donderdag na aanvang van de raadsvergadering. Met zijn inbreng ben ik het volstrekt eens. Het is een kwalijke zaak en getuigt van onbeschaamdheid als het voortbestaan van de raad  van Oisterwijk nog eens zou worden opgerekt in verband met de voorgenomen herindeling van de gemeente Haaren.

Wet Algemene Regels Herindeling ( Wet ARHI)

Dit oprekken is overigens in strijd met de Wet ARHI. Hoofdregel is namelijk dat bij een wijziging van de gemeentelijke indeling tussentijdse verkiezingen plaatsvinden (artikel 52). Een wijziging van de gemeentelijke indeling geschiedt bij wet (artikel 3, lid 1). Bovendien gaat een gemeentelijke herindeling altijd in op 1 januari van het jaar volgend op de dag van inwerkingtreding van de herindelingswet. Er zijn afwijkingen mogelijk (artikel 56e en artikel 56c) . Maar daar geldt een bijzondere procedure ofwel aparte gelegenheidswetgeving voor.

Verantwoording, vertrouwen en vertegenwoordiging

De regel is dat colleges als raad en burgemeester en wethouders na 4 jaar verantwoording moeten afleggen en opnieuw het vertrouwen van de kiezer moeten vragen. Om aan te geven dat men zonder verkiezingen  nog eens 2 jaar wil  blijven zitten, is echt van de gekke en gaat men voorbij aan de kiezers. Daarbij komt bovendien dat in Oisterwijk een bijzondere situatie is ontstaan doordat kort na de verkiezingen in 2014 twee op de CDA-lijst gekozen raadsleden zijn overgelopen naar de VVD.

Vanwege deze zetelroof vertegenwoordigt de raad van Oisterwijk geen volledige vertegenwoordiging/afspiegeling van de kiezers. Het eigen mandaat zonder verkiezingen verlengen is alleen al om die reden ondemocratisch en onrechtmatig.

Lambert van den Bosch

 

Lees meer in ons overzicht over Haaren bij Oisterwijk…

Delen: