banner

Gemeente Oisterwijk maakt er een sauwel van!


Donderdagavond 16 februari 2017 om 20.00 uur opende burgmeester Hans Janssen de gemeentelijke ‘sauwelavond’ in het oude Raadhuis. Op deze avond, met het thema raadsvergadering, werden twee moties ingediend door PGB en PRO. Beide moties zijn voortgekomen uit onvrede op de wijze waarop het College, gesteund door de coalitiepartijen AB en VVD, ingrijpende beslissingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening doordrukt c.q. behandelt.

De poster die deze week voor de ramen komt van bewoners rondom het Insaid gebouw.

De poster die op last van de gemeente van de bomen weg moet…

Op papier stelt het College zich op het standpunt dat de burger, de belanghebbende inwoners van Oisterwijk, zo vroeg mogelijk moet worden betrokken bij plannen en besluitvorming die een potentieel grote impact hebben op hun leefomgeving. Een mooi streven, dat past in de tijd van een terugtredende overheid en grotere burgerparticipatie. Een loffelijk streven, maar zoals bekend is papier geduldig, raakt wel eens zoek, men weet niet meer wat erop stond en in de praktijk opereert het College van Oisterwijk puur solistisch.

Voorbeelden van deze bestuurlijke cultuur in Oisterwijk, zeker als een prettige leefomgeving in het geding is, hebben we inmiddels genoeg. De marsroute wordt door het College uitgezet, behendig door geroutineerde politici door de Raad geleid, daarbij geholpen door de collegepartijen die, als het erop aankomt, zich keurig aan de kadaverdiscipline houden.

Zo ook in dit geval, waar PGB en PRO onder meer in een motie het College wilde opdragen beleid te ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke ordening, waarbij de Raad als het hoogste gezag in de gemeente haar inbreng en invloed op een gestructureerde manier wilde vastleggen. De raad wil, kort gezegd, zeker stellen dat zij haar verantwoordelijkheid op een correcte manier kan uitoefenen. Daar kán én mág niemand iets tegen hebben: rechtszekerheid voor de burger en ondernemer, duidelijk beleid waardoor beslissingen sneller en goed gemotiveerd kunnen worden genomen, ambtenaren hun werklast zien verminderen  en een College dat weet dat zij handelt in de geest van de Raad en haar burgers!

Nou, dát was toch niet helemaal de bedoeling. De coalitiepartijen reageerden gemengd op de motie. Ruud van de Ven van AB betoogde op onnavolgbare wijze dat hij het inzicht en de wijsheid van het College zo hoog heeft, dat AB de motie niet zal steunen. Een betoog dat zó onbegrijpelijk was en zo goed werd gebracht, dat er bijna hilariteit ontstond op de publieke tribune. Wij nomineren hem dan ook als ‘oppersauwelaar’ van de avond.

De VVD nam de rol aan van de iets verstandiger partner van het College, wat Anton van Tuyl er niet van weerhield met enig verbaal duw- en trekwerk de strekking van de motie wat te laten verbleken. Zeker géén geslaagde ‘sauwel’.

Wethouder Sjef Verhoeven maakte de avond compleet. Zijn  hilarische ‘sauwel’ handelde over het juridisch kader waarin de besluitvorming moest worden gezien, die het College dwingend voorschreef te handelen zoals zij doet. En dat kun je niet laten verstoren door beleid, dus de motie werd ten sterkste afgeraden.

PGB en PRO, die in opperste verbazing moesten constateren dat hun heldere en legitieme motie door onwetendheid, onwil en sluwe machtsspelletjes door het College en de coalitiepartijen vakkundig om zeep werd geholpen, hebben na een schorsing nog een poging gedaan om College, AB en VVD tegemoet te komen door wat meer speelruimte te bieden in het proces. Tevergeefs.

Ruud van de Ven van AB was de draad allang kwijt en wist zelfs het argument in te brengen dat na het juridisch college van wethouder Sjef Verhoeven het hem volkomen duidelijk was dat deze motie totaal overbodig was. Wat wij wel weer als een staaltje onvervalste ‘sauwelhumor’ konden waarderen.

Meer dan  vreemd vinden wij echter, dat het beleid dat door PGB en PRO werd voorgesteld en op uiterst redelijk wijze werd toegelicht en verdedigd door Carlo van Esch van PGB en Ruud van de Star van PRO, beleid is dat in talrijke gemeenten in Nederland is vastgelegd.

Ook vreemd is dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste Bestuursrechter in Nederland, gemeenten in hoger beroepsprocedures heeft geadviseerd om beleid te maken op het toepassen van de Kruimelregeling, om rechtszekerheid te creëren en bestuurlijke willekeur te voorkomen.

Het college Bestuursrecht van wethouder Sjef Verhoeven gaf echter overduidelijk aan: “In Oisterwijk weten wij het beter!” De humor hiervan ontgaat ons echter volkomen!

Misschien komt dat, omdat wethouder Sjef Verhoeven het college begon ná hoofdstuk 1 uit het boekje. Dan ga je bij de start al fout en net als bij golf, zoals ook de VVD weet, betekent een verkeerde afslag dat de bal in het bos belandt. Bij al die andere bestuurlijke balletjes die er al liggen. Daar kan AB dan weer steun in geven, want die partij weet alles van verkeerde afslagen.

Toen de motie in stemming werd gebracht, was de positie van de VVD nog niet helemaal helder. AB tellen we even niet meer mee, want als een partij al na de eerste drie zinnen van de avond overduidelijk het signaal geeft ‘wij steunen dit niet’ moet je er geen energie meer in steken. De VVD dus, de sleutel in de stemming. Nadat Anton van Tuyl een paar cirkels, pirouettes, dubbele Rietbergers en onnavolgbare draaien maakte – Harry Marsé zou er spontaan nog een weg voor  afsluiten – liet de VVD zijn ware gezicht zien en stemde tegen.

Wij constateren dat weer eens een initiatief dat de bestuurscultuur objectief, transparant en open kan maken, in de kiem wordt gesmoord door College en collegepartijen AB en VVD. Terwijl wij ons in alle oprechtheid afvragen: met welk doel?

Wat is er tegen transparantie en openheid? Het primaat op bestemmingsplannen en wijzigingen daarop ligt bij de Raad, de gekozen volksvertegenwoordiging en niet bij het College, die gewoon zou moeten luisteren naar wat de volksvertegenwoordiging wil. Politiek opportunisme en onkunde geven de College echter alle ruimte. Het wordt tijd voor een motie waar de bewoners van Oisterwijk met een rood potlood over kunnen stemmen.

Actiecomité INSAID NEE

Han Koopmans, Jan van Doorn, Ivo Maas

Delen: